Wystawa "Mapa - wczoraj, dziś i jutro" - Noc muzeów 2022/"Map - yesterday, today and tomorrow" exhibition - Night of Museums 2022

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach Nocy Muzeów 14 maja 2022 włączyło się w organizację wystawy Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Wystawa map i atlasów ilustrowała rozwój geodezji i kartografii w ostatnich 200 latach. Ekspozycja objęła mapy dawne, również z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, w tym katastralne, glebowe, geologiczne i inne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, szczególnie autorstwa pracowników Wydziału.

Na wystawie zaprezentowano współczesne kartograficzne serwisy urzędowe, w tym krajowy punkt dostępowy do danych i usług geoprzestrzennych - geoportal.gov.pl, a także nowoczesne opracowania z zakresu wizualizacji kartograficznej oraz rzeczywistości wirtualnej (VR), w tym prace dyplomowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia. Zorganizowano stoiska multimedialne oraz aktywne pokazy z zakresu VR. Wystawa historyczna prezentowana była w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, a prezentacje nowych rozwiązań kartograficznych w krużgankach Auli Głównej. Przewodnikami po obu częściach byli pracownicy Muzeum oraz geodeci i kartografowie z Wydziału GiK PW.

***

As part of the Night of Museums on May 14, 2022, WUT Museum took part in organizing the exhibition of the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology. The exhibition of maps and atlases illustrated the development of geodesy and cartography over the last 200 years. The exhibition included old maps, also from the group of topographic maps of the Military Geographical Institute, thematic maps, including cadastral, soil, geological and others, as well as contemporary cartographic studies in these areas, especially by the employees of the Faculty.

Galeria>>

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!