Wystawa "Naukowy testament"/The exhibition "Scientific Testament"

Tytuł grudniowej wystawy nawiązywał do zawartości pakunku przygotowanego przed śmiercią przez prof. Stefana Hausbrandta dla swojego podopiecznego doc. Aleksandra Skórczyńskiego, późniejszego profesora, któremu powierzył zadanie kontynuowania swoich naukowych dokonań. Na ekspozycji zaprezentowano m.in. rękopisy prac naukowych Profesora, osobiste dokumenty, fotografie, notatki, dyplom, korespondencję, reprinty jego prac geodezyjnych. 

Zgromadzonym zbiorom towarzyszyły eksponaty w postaci sprzętu geodezyjnego i rachunkowego z okresu działalności Profesora, a wszystko okraszono humorystycznym rysunkiem i anegdotami z nim związanymi. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Muzeum PW.

***

The title of the exhibition referred to the contents of the package prepared by Professor Stefan Hausbrandt before his death for his ward, doc. Aleksander Skórczyński, later a professor, to whom he entrusted the task of continuing his scientific achievements. The exhibition presented, among others: manuscripts of the Professor's scientific works, personal documents, photographs, notes, diploma, correspondence, reprints of his surveying works.

***

Nie ma stosowniejszego czasu jak rok 2021, by zaprezentować ten cenny zbiór dokumentów. W tym roku bowiem Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obchodzi Jubileusz 100-lecia. Zbiega się on ze 125. rocznicą urodzin Profesora Hausbrandta i 50. rocznicą jego śmierci. Wystawa jest wyrazem hołdu dla Profesora, złożonym przez Wydział GiK - podkreślił mgr inż. Mariusz Pasik, autor wystawy z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Galeria>>

Wystawę prezentowano w sali wystaw czasowych Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 22 w dniach od 7 grudnia 2021 do 28 lutego 2022 r.