Mikrokomputer µMCS 85/Microcomputer µMCS 85

Jest to pierwszy w pełni skonstruowany w Polsce mikrokomputer oparty na mikroprocesorze Intel 8085 zrealizowany w pracowni MIKRONIKI w latach 1977/78 w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego „Mikronika” na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej, późniejszej Mechatroniki. Autorami systemu byli studenci, później asystenci mgr inż. Leszek Łęgowiecki, mgr inż. Michał Staszewski i dr inż. Dariusz Pieczerak. Ze względu na embargo nałożone na mikroprocesory – autorzy  wyjechali do pracy do Holandii, a za zarobione tam pieniądze zakupili mikroprocesor i przywieźli go do Polski.

 

Mikrokomputer został uruchomiony przy użyciu kalkulatora programowanego TEK 31 f-my Tektronics – bo tylko takie środki techniczne były wówczas do dyspozycji (wymagało to oczywiście zaprojektowania własnego asemblera). Do zbudowania mikrokomputera wykorzystano m.in. elementy odbiornika telewizyjnego „Vela” i pamięć kasetową „PK1”. Klawiatura oraz wszystkie płytki – procesora, pamięci, komunikacji z otoczeniem zostały zaprojektowane, wykonane i uruchomione w Pracowni MIKRONIKI.       

Po uruchomieniu systemu okazał się on tak bardzo przydatny, że należało go obudować w sposób pozwalający na dołączanie do niego szeregu różnych, projektowanych w pracowni sterowników urządzeń technologicznych – taką obudowę skonstruował mgr inż. Bogdan Stanclik. Mikrokomputer został powielony w kilku egzemplarzach jako system uruchomieniowy a jego pewne rozwiązania konstrukcyjne, zwłaszcza wyjątkowo odporna na zakłócenia przemysłowe komunikacja wewnętrzna, zostały udostępnione ośrodkom badawczym i przemysłowym zwłaszcza ówczesnego Zjednoczenia UNITRA.

System oparty na µMCS 85 był przez wiele lat wykorzystywany w pracach konstrukcyjnych, dydaktycznych i wdrożeniowych w pracowni MIKRONIKI - był pomocny przy uruchamianiu takich urządzeń jak korektory laserowe serii TUL realizowane w pracowni i wdrażane w Instytucie Łączności, automaty montażowe z analizą obrazu (też pierwsze w Polsce!) dla Zakładów Półprzewodników TEWA i kilkanaście innych urządzeń technologicznych wdrożonych w innych ośrodkach przemysłowych, naukowych, dydaktycznych i usługowych w całej Polsce. System stał się również bazą do projektowania wyspecjalizowanych mikrokomputerów do  celów dydaktycznych, komunikacyjnych i pomiarowych – m.in. mikrokomputera AGAT, który był sterownikiem systemu telemetrycznego w czasie badań komety Halley-a.

It is the first fully constructed microcomputer in Poland based on the Intel 8085 microprocessor, implemented in the MIKRONIKA laboratory in 1977/78 as a part of the work of the Student Scientific Club "Mikronika" at the Faculty of Precision Mechanics, later Faculty of Mechatronics. The authors of the system were students, later assistants of M.Eng. Leszek Łęgowiecki, M.Eng. Michał Staszewski and Dr.Eng. Dariusz Pieczerak. Due to the embargo imposed on microprocessors, the authors went to work in the Netherlands and used the money they earned there to buy a microprocessor and bring it to Poland.

The microcomputer was started using the TEK 31 programmable calculator from Tektronics. To build the microcomputer, the following were used, among others: elements of the "Vela" television receiver and the "PK1" cassette memory. The keyboard and all boards – processor, memory, communication with the environment – were designed, manufactured and launched in the MIKRONIKA Studio.

After the system was launched, it turned out to be so useful that it had to be encased in a way that would allow it to be connected to a number of different technological device controllers designed in the workshop – such a casing was constructed by M.Sc. Bogdan Stanclik. The microcomputer was reproduced in several copies as a startup system, and some of its design solutions were made available to research and industrial centers, especially the UNITRA Association.

The system based on µMCS 85 was used for many years in construction, teaching and implementation works in the MIKRONIKA laboratory. It was helpful in launching devices such as TUL series laser correctors implemented in the laboratory and implemented at the Institute of Telecommunications, assembly machines with image analysis (also the first in Poland!) for TEWA Semiconductor Plants and several other technological devices implemented in other industrial, scientific, educational and service centers throughout Poland. The system has also become the basis for designing specialized microcomputers for teaching, communication and measurement purposes - including: AGAT microcomputer, which was the controller of the telemetry system during the study of Halley's comet.